Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Kullakin Suomen tiedekeskukset ry:n kehitys- ja tutkimushankkeella on oma rekisterikohtainen tietosuojaselosteensa, joihin voi tutustua alla.

Mitä tiede tarkoittaa -kyselyn tietosuojaseloste

Tämä on Suomen tiedekeskukset ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 31.1.2022.

Tietoa tutkimukseen osallistuvalle

Tässä selosteessa kuvataan, miten tietojasi käsitellään Suomen tiedekeskukset ry:n toteuttaman Mitä tiede tarkoittaa -kyselyn yhteydessä Muotoillaan tiedettä yhdessä -kokeilusarjassa. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Tutkimukseen
osallistumiseen ei liity riskejä tai haittoja. Osallistumisen voi keskeyttää milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Keskeyttämisellä ei ole mitään seuraamuksia. Vastaamalla kyselyyn annat samalla suostumuksesi siihen, että vastauksiasi käytetään osana tutkimusprojektia.

Tämän selosteen kohdissa 11 ja 12 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.

1. Rekisterin pitäjä

Yhdistys: Suomen tiedekeskukset ry Osoite: c/o
Tiedekeskus Tietomaa, Nahkatehtaankatu 6, 90100 Oulu

Sähköposti: tiedekeskukset@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa ja tutkimuksen tutkija

Jatta Tomminen, anna-maija.hunter@muisti.org, +35840901 5208

3. Rekisterin nimi

Suomen tiedekeskukset ry:n Mitä tiede tarkoittaa -tutkimuksen rekisteri

4. Kuvaus tutkimushankkeesta

Mitä tiede tarkoittaa -tutkimus on osa Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa FINSCI-tutkimushanketta (www.finsci.fi), johon kuuluu tutkijoita ja asiantuntijoita Suomen tiedekeskukset ry:stä, Helsingin yliopistosta, Turun
yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta ja Skope ry:stä. Tutkimuksen vastuullinen johtaja on yliopistonlehtori, dosentti Johanna Kaakinen Turun yliopiston psykologian oppiaineesta. Osahanketta, johon tämä tutkimus kytkeytyy, johtaa Tapio Koivu ja sitä koordinoidaan Tiedekeskus Heurekassa.

Tässä tutkimuksessa selvitetään nuorten vapaaehtoisten osallistujien käsityksiä tieteestä ja tieteen merkityksistä. Kyselytutkimukseen osallistutaan täysin anonyymisti.

Kyselytutkimus toteutetaan Jotform-alustalla. Jotform-alustalle tallennettuihin tietoihin ei ole pääsyä kolmansilla osapuolilla. Jotformin tietosuojaselosteeseen voi tutustua osoitteessa: https://www.jotform.com/privacy/

5. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseksi. Tiedot kerätään anonyymisti. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Suomen tiedekeskukset ry Tietosuojaseloste Rekisteri sisältää osallistujien vastaukset sähköiseen kyselyyn: 1) taustatiedot: ikä, sukupuoli, koulutus ja asuinpaikkakunta ja 2)
vastaukset tieteeseen liittyviin monivalintakysymyksiin, avoimiin kysymyksiin
ja piirrostehtävään.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tutkimukseen osallistuvat henkilöt ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot sähköisellä kyselylomakkeella.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Kyselyn tulokset julkaistaan FINSCI-tutkimusprojektin aikana. Keskimääräisten tulosten lisäksi yksittäisiä avoimia vastauksia ja piirroksia voidaan esittää tutkimusprojektin somekanavissa, nettisivuilla, julkaisuissa ja seminaariesityksissä. Tulokset julkaistaan anonyymisti eikä yksittäistä vastaaja voi edes välillisesti tunnistaa. Kerättyjä tietoja ja tutkimusaineistoa voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön FINSCI-hankkeessa mukana oleville tutkijoille Helsingin yliopistossa, Turun yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa sekä Suomen tiedekeskukset ry:n jäsenorganisaatioille. Aineistoa voidaan jakaa pyynnöstä täysin anonyymisti myös toisten tutkijoiden käyttöön. Mitään tietoja, joiden perusteella vastaaja voitaisiin välillisesti tunnistaa
ei luovuteta FINSCI-hankkeen ulkopuolisille tahoille.

9. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Osahanketta, johon tämä tutkimus kytkeytyy, koordinoidaan Tiedekeskus Heurekassa. Kerättyjä tietoja säilytetään FINSCI-konsortioon kuuluvan Tiedekeskus Heurekan sähköisissä
tiedostoissa kovalevyille ja suojatuille palvelimille tallennettuna. Tietokoneet, joissa materiaalia säilytetään, ja jolla sitä käsitellään, on suojattu salasanalla ja palomuurilla. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikkia kerättyjä tietoja
käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyynnön voi tehdä olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään (yhteystiedot kohdissa 1 ja 2).

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Täysin anonyymisti kerättyjä tietoja ei kuitenkaan voida tunnistaa eikä tämän takia tarkistaa tai korjata.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnön voi tehdä olemalla yhteydessä rekisterin pitäjään (yhteystiedot kohdissa 1 ja 2). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Täysin anonyymisti kerättyjä tietoja ei kuitenkaan voida tunnistaa eikä tämän takia poistaa rekisteristä.